Informacja z realizacji strategii podatkowej w 2022 roku przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną NOWOŚĆ, z siedzibą: Jezuicka Struga 16, 88-111 Rojewo, NIP 5560801330, KRS 0000022908, REGON 000470711

Informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych:

Spółdzielnia w 2022 roku:

 • posiadała niezbędne instrukcje i procedury w tym obiegu dokumentów i akceptacji faktur, kontroli dokumentów i dowodów księgowych, kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych, płatności podatkowych, podziału ról i odpowiedzialności,
 • zarządzała ryzykiem podatkowym poprzez podjęcie działań, których racjonalnie można by od niej oczekiwać, aby zidentyfikować, że transakcja nie odbywała się z nadużyciem lub oszustwem m.in.:

  a) sprawdzała kontrahentów w systemie VIES, KRS lub CEiDG,

  b) weryfikowała okoliczności transakcji,

  c) sprawdzała czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w dniu dokonania transakcji,

  d) sprawdzała jakie rachunki bankowe są przypisane do tego kontrahenta czy figurują na białej liście,

  e) sprawdzała czy poprawnie zostały uzupełnione na fakturze dane adresowe i nazwa,

  f) sprawdzała obowiązkową podzieloną płatność (split payment),

  g) archiwizowała dane,

 • weryfikowała rejestr CRBR Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych,

 • weryfikowała zawierane transakcje pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

 • monitorowała wystąpienie obowiązku posiadania Procedury MDR,
 • dbała o dokładanie należytej staranności przy rozliczeniach podatkowych, korzystając ze wsparcia prawników, organizując szkolenia dla pracowników działu księgowości,
 • nie realizowała dobrowolnych form współpracy z organami KAS,

Informacje o realizacji obowiązków podatkowych:

Spółdzielnia w 2022 roku rzetelnie i terminowo realizowała obowiązki podatkowe.
Poniższa tabela zawiera wyszczególnienie łącznych kwot zapłaconych podatków w 2022 roku przez Spółdzielnię jak i uzyskanego ich zwrotu:

 

Rodzaj podatku

Kwota zapłaconego podatku w 2022 roku

Kwota uzyskanego zwrotu podatku w 2022 roku

CIT

5 890 009,00 zł

0,00 zł

VAT

0,00 zł

33 918 978,00 zł

PIT-4

1 437 393,00 zł

0,00 zł

leśny

135,00 zł

0,00 zł

od nieruchomości

410 348,00 zł

0,00 zł

transportowy

92 664,00 zł

0,00 zł

rolny

826,00 zł

0,00 zł

Działalność gospodarcza prowadzona przez Spółdzielnię w branży spożywczej i hodowli drobiu generuje wyższy podatek VAT naliczony niż podatek VAT należny, tym samym nie występuje podatek do zapłaty.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, w tym niebędącymi rezydentami podatkowymi RP:

 • nie wystąpił obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – monitorowanie progów dokumentacyjnych,

Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych:

Spółdzielnia w 2022 roku:

 • nie planuje i nie podejmuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań,

Liczba przekazanych informacjach o schematach podatkowych:

 • nie wystąpił obowiązek zgłoszenia schematów,

Informacje w sprawie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej i wiążącej informacji stawkowej:

Spółdzielnia w 2022 roku:

 • nie składała pism o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,

Dane dotyczące rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową:

 • nie dokonywano rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.